Văn bản pháp luật

Ngày đăng: 22/08/2017

VĂN BẢN PHÁP LUẬT


STT

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

Ngày ký

Tải về

1

56/2010/QH12

Luật

Quốc hội

Luật Thanh tra

15/11/2010

 

Tải về

 

2

 

86/2011/NĐ-CP

 

Nghị định

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra

 

22/9/2011

 

Tải về

 

3

 

07/2012/NĐ-CP

 

Nghị định

Thủ tướng Chính phủ

 

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

09/02/2012

Tải về