Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 20/01/2018

Quá trình hình thành Phòng Thanh tra:


Thời gian

Nội dung

Năm 2007

Căn cứ quyết định số 166-07/QĐ-CĐSG ngày 28 tháng 11 năm 2007 về việc thành lập Ban Thanh tra.Theo quyết định của Hiệu trưởng đã ký.

Năm 2008

Căn cứ quyết định số 11-08/QĐ-CĐSG ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc thành lập Tổ giám sát theo quyết định của Hiệu trưởng đã ký.

Năm 2011 đến nay

Căn cứ quyết định số 58B-11/QĐ-CĐSG ngày 30/03/2011 về việc đổi tên Ban Thanh tra thành Phòng Thanh tra theo quyết định Hiệu trưởng đã ký.