Hoạt động chuyên môn

Ngày đăng: 24/01/2018

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Phòng Thanh tra đề ra các hoạt động như sau:


Hoạt động chuyên môn:

        Thanh tra thường xuyên tiến hành theo chương trình, kế hoạch hằng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan.

        Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.

Những hoạt động cụ thể:

1.    Giám sát kiểm tra tình hình trường Bạch Đằng

2.    Giám sát Bảo vệ trực từng vị trí

3.    Giám sát công ty vệ sinh làm vệ sinh tại trường

4.    Giám  sát kiểm tra CBNV thực hiện nề nếp làm việc

5.    Kiểm tra tình hình sinh viên trực của khách sạn và nhà hàng Sota

6.    Kiểm tra nhập xuất thực phẩm của nhà hàng

7.    Kiểm tra tiền thu học phí của HSSV gửi vào tài khoản trường do P. Tài chính kế toán gửi

8.    Kiểm tra các ca thi và bài thi để làm thanh toán cho giảng viên do P. Đào tạo cung cấp

9.    Kiểm tra đối chiếu điểm thi kết thúc Học kỳ I và ký bảng điểm

10. Giám  sát Phòng Quản trị mua trang thiết bị, văn phòng phẩm

11. Quản lý đóng dấu các văn bản trường

12. Giám sát thi khi trường có đợt thi tuyển, kết thúc học phần…