Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 16/09/2017

PHÒNG THANH TRA


Cơ cấu tổ chức Phòng Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đỗ Văn Quyễn

Trợ lý

2

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

3

Hồ Thị Huyền Trâm

Chuyên viên