Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 16/09/2017

PHÒNG THANH TRA


Cơ cấu tổ chức Phòng Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Tiến sĩ Vũ Khắc Chương

Hiệu trưởng, phụ trách

23