Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 22/08/2017

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thanh tra - Pháp chế


Chức năng

- Công tác Thanh tra: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học; Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác Pháp chế: Tư vấn cho Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu các công tác ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản luật trong mọi hoạt động của Trường đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành; Làm đầu mối trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong toàn Trường.


Nhiệm vụ

Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có các nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Nhiệm vụ thanh tra

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lí liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra;

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành Giáo dục và Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;

- Phối hợp với Trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị;

- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;

- Thường trực tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

2. Nhiệm vụ pháp chế

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lí liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;

- Tư vấn Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị về những vấn đề pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, các đơn vị, cán bộ giảng viên, nhân viên người lao động và người học;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các phòng chức năng, các đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.